ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΕΑΔΥ

Η Πανελλήνια Ένωση ιδρύθηκε το 1989 με σκοπό:

  1. την ηθική και υλική συμπαράσταση στα μέλη του,
  2. την αλληλεγγύη σε θέματα υγείας των μελών ή των οικογενειών τους,
  3. την αναζήτηση λύσεων σε θέματα – ζητήματα που αφορούν τα μέλη του,
  4. την ανύψωση του εθνικού, κοινωνικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του,
  5. την προβολή με κάθε πρόσφορο μέσο του κοινωνικού έργου και της προσφοράς των υπηρεσιών που παρέχει στη σύγχρονη κοινωνία ο δικαστικός υπάλληλος,
  6. την οργάνωση και λειτουργία γραφείου και λέσχης του σωματείου όπου θα αποτελέσει εντευκτήριο, και
  7. την εξασφάλιση για τη δημιουργία ενιαίου παραθεριστικού κέντρου, όπου όλα τα μέλη θα έχουν το δικαίωμα να φιλοξενούνται ανά 15νθήμερο.

Διοικείται δε από: Α) Τη Γενική Συνέλευση των Μελών, Β) το 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, και Γ) ελέγχεται στην οικονομική του διαχείριση από 5μελή Εξελεγκτική Επιτροπή. Τα όργανα αυτά εκλέγονται κάθε τρία χρόνια με μυστική ψηφοφορία (άρθρα 29 έως και 33 του κατ/κού)

Μέλη του Σωματείου είναι δικαστικοί υπάλληλοι και δικαστικοί επιμελητές των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας. Γίνονται δε Μέλη του Σωματείου μετά από αίτησή τους, την οποία εγκρίνει το Δ.Σ.. Τιμής ένεκεν μπορεί να το Δ.Σ. να κάνει δεκτή και αίτηση Δικαστικού Λειτουργού, δικηγόρου και φίλων του Σωματείου. Κάθε εγγραφή μέλους συνοδεύεται από καταβολή 20€ και ετήσια συνδρομή, επίσης, 20€.

Ένα Μέλος εξέρχεται του Σωματείου α) εάν καθυστερεί την καταβολή της ετήσιας συνδρομής πέραν των έξι (6) μηνών, β) εάν με συγκεκριμένες παράτυπες πράξεις ή λόγους αυτού, αντιτίθεται στους σκοπούς του Σωματείου και τα όργανα αυτού και γ) εάν δεν συμμορφώνεται με το καταστατικό και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Σωματείο δεν είναι κερδοσκοπικό, ούτε αντίθετο στους νόμους που ισχύουν, την ηθική και τη δημόσια τάξη. Επίσης, είναι κατά το καταστατικό του μακριά από συνδικαλιστικές βλέψεις και οργανώσεις του ευρύτερου χώρου των Δικαστικών Υπαλλήλων της χώρας και δεν επιτρέπει στο χώρο του τη δημιουργία πολιτικοποιημένων, κομματικοποιημένων ομάδων ή συνδυασμών. Γι’ αυτό, κατά τις αρχαιρεσίες της ΠΕΑΔΥ για την ανάδειξη των οργάνων του Σωματείου, το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο, με όλα τα ονόματα των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά.

Η δραστηριότητά του είναι καθαρά η φιλαλληλία και φιλανθρωπία μεταξύ των Μελών του.